Wednesday, 22 January 2020

அன்புள்ள வாசக நேயர்களுக்கு,
நமஸ்காரம். விவேகவாணியின் ஜனவரி - 2020 இதழ் பாறை நினைவுச் சின்னத்தின் பெரன்விழா ஆண்டின் இலச்சினையை (லேரகேர) அட்டைப் படமாகத் தாங்கி வருகிறது. பெரன்விழா ஆண்டை முன்னிட்டு பாறை நினைவுச் சின்னத்தின் வரலாறு பற்றிய தெரடர் கட்டுரைகளை வெளியிட்டு வருகிறேரம். கேள்
வி, பதில் பகுதியில் கன்னியாகுமரி மாவட்ட அன்பர் ஒருவரின் பல கேள்விகள் இடம் பெறுகின்றன. பசுமைப் பேரராளியின் வாழ்க்கை வரலாறு, நம்மைத் திடுக்கிடச் செய்யும் திருப்பங்களுடன் வெளி வருகிறது. நற்குணவளர்ச்சிக் கட்டுரையும், முழுமையான பன்முக வளர்ச்சிக் கட்டுரையும் கவனித்துப் படிப்பதற்கு உரியன. ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரின் பிறந்த நாள், சிவராத்ரி முதலிய முக்கிய பண்டிகைகள் வரும் நாட்களை அவற்றின் பெரருள் உணர்ந்து கெரண்டாட இறையருள் துணை நிற்குமாக!
வாசகர்கள் வாழ்வில் நலன்கள் அனைத்தும் பெருகப் பிரார்த்திக்கிறேரம்!

Saturday, 14 December 2019

அன்புள்ள வாசக நேயர்களுக்கு,
நமஸ்காரம். விவேகவாணியின் டிசம்பர் - 2019 இதழ் குருநானக் தேவரின் 550-வது பிறந்த நாள் விழாவைக் கெரண்டாடும் வண்ணம் அவருடைய திருவுருவப் படத்தையும், அவரேரடு தெரடர்புள்ள டேரா பாபா நானக், கர்த்தாபூர், குருத்வாராக்களின் படங்களையும் தாங்கி வருகிறது. அந்த அவதாரப் புருஷர் எழுதிய ஜப்புஜியின் முழு மெரழி பெயர்ப்பை வெளியிடுவதில் விவேகவாணி பெருமைகெரள்கிறது.
ஆசிரியர் கட்டுரைப் பேரட்டியின் கடைசிப் பகுதி வெளியாகிறது. இவ்வாண்டு கட்டுரைப் ே பாட்டியில் கலந்து கெரண்டு பரிசு ெ பற்ற அனைத்து ஆசிரியர்களின் கட்டுரைகளின் பகுதிகள் வெளியிட முடிந்தது மகிழ்ச்சி தருகிறது. ஆசிரியப் பெருமக்களுக்கு அவர்களுடைய கடுமையான உழைப்பைப் பேரற்றி நாம் செலுத்தும் மரியாதை ஆகும். சுப்பிரமணியப் புஜங்கத்தின் நிறைவுப் பகுதி
மா. அ. பாலகிருஷ்ணன்ஜியின் அனுபவங்கள், பிற கட்டுரைகள் கவனத்திற்குரியவை. டிசம்பர் 25 முதல் ஜனவரி 12 வரை சமர்த்த பாரதப் பருவம் கேந்திரக் கிளைகளால் உற்சாகத்துடன் கெரண்டாடப்படும். அன்பர்கள் பங்கேற்க அழைக்கிறேரம்.   
வாசகர்கள் வாழ்வில் நலன்கள் அனைத்தும் பெருகப் பிரார்த்திக்கிறேரம்!

Thursday, 21 November 2019

அன்புள்ள வாசக நேயர்களுக்கு,
நமஸ்காரம். நவம்பர் - 2019 இதழ் இராமேஸ்வரத்தில் கேந்திர கிராம முன்னேற்றத் திட்டம் நடத்திய   பிரம்மாண்டமான திருவிளக்குப் பூஜையின் வண்ணப் படத்தைத் தாங்கி வருகிறது. எத்தனையேர இடைஞ்சல்களுக்கு நடுவிலும் இந்த மாபெரும் விழாவை நடத்திய தெரண்டர்கள் பாராட்டுக்குரியவர்கள்.
சடங்குகள் பற்றிய கேள்வி பதில் கவனத்திற்குரியது. அறம், பெரருள், இன்பம், வீடு பற்றிய நற்குண வளர்ச்சிக் கட்டுரை கவனித்துப் படிப்பதற்குரியது. கேந்திர துணைத் தலைவர் மா. அ. பாலகிருஷ்ணன்ஜியின் ஆரம்ப கால கேந்திர அனுபவங்கள் சுவையானவை.
அன்பர் திரு. துளஸிராம் அவர்களின் அனைத்து தமிழாக்கங்களையும் விவேகவாணியில் வெளியிட்டேரம். ஆதிசங்கரரின் சுப்பிரமண்ய புஜங்கம் பாடலின் தமிழாக்கம் கந்த சஷ்டியை முன்னிட்டு சிறப்புப் பிரார்த்தனையாக வெளி வருகிறது.
நவம்பர் - 19 மா. ஏக்நாத்ஜி அவர்களின் பிறந்த தினம் ஆகும். கேந்திர மையங்களில் இவ்விழா பணிவன்புடன் கெரண்டாடப்படும். அன்பர்களை பங்கு கெரள்ள அழைக்கிறேரம். பிற கட்டுரைகள், அம்சங்கள் வழக்கம்பேரல்.
வாசகர்கள் வாழ்வில் நலன்கள் அனைத்தும் பெருகப் பிரார்த்திக்கிறேரம்!

Thursday, 17 October 2019

அன்புள்ள வாசக நேயர்களுக்கு,
நமஸ்காரம். கன்னியாகுமரி விவேகானந்தப்  பாறை நினைவுச் சின்னம், தன் 50-ஆம் ஆண்டில் தேசீய, தெய்வீக, தார்மீக சேவைப்பணியில் பீடு நடை பேரடுகிறது. இவ்வாண்டை அகில இந்திய மக்கள் தெரடர்பு ஆண்டாக நடைமுறைப்படுத்த கேந்திரம் தீர்மானித்திருக்கிறது.
அதன்படி 2019 செப்டம்பர் முதல் வாரத்தில் கேந்திரத் தலைவர்கள், பாரதக் குடியரசுத் தலைவர் மேதகு ராம்நாத் கேரவிந்த், குடியரசுத் துணைத் தலைவர் மேதகு வெங்கையா நாயுடு, பாரதப் பிரதமர் மேதகு நரேந்திரமேரதி ஆகியேரரைச் சந்தித்து, பாரத நாட்டின் பெரது வாழ்வில் கன்னியாகுமரி பாறை நினைவுச் சின்னத்தின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துரைத்து, கேந்திரப் பணிகளையும் விளக்கிக் கூறினார்கள். தேசத் தலைவர்களின் நல்வாழ்த்துக்களையும், அறிவுரைகளையும் பெற்றார்கள்.
இம்மாத விவேகவாணியின் அட்டையில் தேசத் தலைவர்களைக் கேந்திர அதிகாரிகள் சந்திக்கும் காட்சிகள் இடம் பெறுகின்றன.
இவ்விதழ் பாறை நினைவுச் சின்ன 50-ம் ஆண்டு சிறப்பிதழாகக் கட்டுரைகளைத் தாங்கி, அதிகப் பக்கங்களுடன் வெளிவருகிறது.
காஞ்ஜன் காடு பாப்பா ராம்தாஸின் நீதிக் கதைகள் அனைவர் உள்ளத்தையும் கவர்ந்தவை. அவை இவ்விதழில் நிறைவு பெறுகின்றன.
பிற கட்டுரைகள், அம்சங்கள் வழக்கம்பேரல்.
வாசகர்கள் வாழ்வில் நலன்கள் அனைத்தும் பெருகப் பிரார்த்திக்கிறேரம்!

Monday, 30 September 2019

அன்புள்ள வாசக நேயர்களுக்கு,
நமஸ்காரம். விவேகவாணியின் செப்டம்பர் - 2019 இதழ் கன்னியாகுமரி விவேகானந்தப் பாறை நினைவுச் சின்னத்தின் 50-ம் ஆண்டு விழாத் துவக்கத்தைக் குறிக்கும் வண்ணம் பாறை நினைவுச் சின்னத்தின் கேரட்டுப் படம்,                     
சுவாமி விவேகானந்தரின் திருவுருவப் படம் ஆகியவற்றைத் தாங்கி வருகிறது. செப்டம்பர் - 11, சுவாமி விவேகானந்தர் சிக்காகேரவில் செரற்பெரழிவு ஆற்றிய நாள் ஆகும். கேந்திரக் கிளைகள் அனைத்திலும் இவ்விழா சிறப்பாகக் கெரண்டாடப்படும். அன்பர்கள் கலந்து கெரள்ள வேண்டுகிறேரம். இவ்விதழில் குரு நித்ய சைத்தன்ய யதி தெரகுத்து இருக்கும் ஓம்கார விளக்கம் கவிதையைப் பேரல் ஒளி வீசித் திகழ்கிறது. சத்தியமே அழகு, அழகே சத்தியம் என்ற கவிஞரின் கருத்தை, சுவாமிகளின் கட்டுரை மெரழி விளக்குகிறது. மெரழி பெயர்த்தலே இவ்வளவு அழகாக வந்திருக்கும் இக்கட்டுரையின் மூல நூல் எவ்வளவு சிறப்பாக அமைந்திருக்கும் என்று யேரசித்துப் பாருங்கள். 
வர்ம வித்தையைப் புத்துயிரூட்டி வளர்க்க விவேகானந்த கேந்திர இயற்கை வள அபிவிருத்தித் திட்டம் பெரு முயற்சி செய்து வருகிறது. அதைப் பற்றிய கட்டுரைத் துவக்கமும் சுவாரஸ்யமானது. மற்ற அம்சங்கள் வழக்கம் பேரல். பல பண்டிகைகள் வரும் இம்மாதத்தில் வாசகர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் உரியன.
சுவாமி விவேகானந்தரின் 150-வது பிறந்த நாளை ஒட்டி, கேந்திரப் பெரியவர் டாக்டர் ஸ்ரீதர் பாஸ்கர் வர்ணேகர் எழுதிய முழுமையான சம்ஸ்கிருதப் பாடலும், அதன் தமிழாக்கமும் இம்மாத மந்திரமாக தனிப் பக்கத்தில் வெளியாகின்றன.
வாசகர்கள் வாழ்வில் நலன்கள் அனைத்தும் பெருகப் பிரார்த்திக்கிறேரம்!

Thursday, 22 August 2019

அன்புள்ள வாசக நேயர்களுக்கு,

நமஸ்காரம். விவேகவாணியின் ஆகஸ்ட் - 2019 இதழ் அட்டையில் விநாயகப் பெருமான், கண்ணபிரான் ஆகியேரர் திருவுருவப் படங்களைத் தாங்கி வருகிறது. பலப்பல திருவிழாக்கள் மலிந்த பருவம் இது. பாரத சுதந்திர தினம், ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் சமாதி நாள், ஸ்ரீ அரவிந்தர் பிறந்ததினம், விநாயகர் சதுர்த்தி, கேரகுலாஷ்டமி இப்படிப் பலப்பல நாட்கள் இப்பருவத்தில் வருகின்றன. அவற்றின் பெரருள் உணர்ந்து கெரண்டாடிப் பயனடைவேரமாக!

இவ்விதழில் வெளிவரும் நிறைவான பன்முக வளர்ச்சிக் கட்டுரைகள் வாசகர்கள் கவனத்திற்குரியவை. பஞ்சபூத விளக்கம், வள்ளலார் - சுவாமி விவேகானந்தர் ஒப்பீட்டுக் கட்டுரை இவையும் சுவாரசியமானவை. பசுமைப் பேரராளியின் அமைதியும், சாதனைகளும் கெரண்ட வாழ்க்கை நமக்கு பிரமிப்பு ஊட்டுகிறது. மற்ற அம்சங்கள் வழக்கம் பேரல!
வாசகர்கள் வாழ்வில் நலன்கள் அனைத்தும் பெருகப் பிரார்த்திக்கிறேரம்!

Thursday, 18 July 2019

அன்புள்ள வாசக நேயர்களுக்கு,
நமஸ்காரம். விவேகவாணியின் ஜூலை - 2019 இதழ் சுந்தர மூர்த்தி நாயனார் கைலாசம் சென்றதைக் குறிக்கும் வண்ணம் அவருடைய புனித, திருவுருவப் படத்தைத் தாங்கி வருகிறது. சிவபெருமானை நட்பு என்ற பக்தி யேரகத்தால், தேரழமை யேரகத்தால் அவர் வழிபட்டார். கேரளத்தில் இருக்கும் தலம், தேவாரப் பாடல்களில் குறிப்பிடப்படும் ஒரே தலம் சுந்தரமூர்த்திநாயனார். சேரமான் பெருமாள் நாயனாரைச் சந்தித்த திருஅஞ்சைக்களம் என்பது ஆகும். கெரடுங்கல்லூர் நகரின் ஒரு பகுதியான சிவத்தலம் இது. கெரடுங்கல்லூரில் விவேகானந்த கேந்திர வேத தரிசன மையம் பெரும் பணியாற்றி வருகிறது.
குடும்பம் என்ற ஒற்றுமை அமைப்புக்கு வலுவூட்டும் கதைகளும், பெரன்மெரழிகளும் இவ்விதழில் இடம் பெறுகின்றன. விவேகானந்த கேந்திரத்தின் பத்திரிக்கைகளுக்குப் புதிய சந்தா சேர்க்கும் தெரடர் பணி கேந்திர நிறுவனர் மா. ஏக்நாத்ஜி ரானடே அவர்களின் நினைவு தினத்தை ஒட்டி ஆகஸ்ட் 22 நடைபெறுகிறது. கேந்திரப் பத்திரிக்கைகளுக்கு சந்தா செலுத்தி கேந்திரக் குடும்பத்தின் உறுப்பினராக அனைவரையும் அழைக்கிறேரம். மற்ற அம்சங்கள் வழக்கம் பேரல. 
வாசகர்கள் வாழ்வில் நலன்கள் அனைத்தும் பெருகப் பிரார்த்திக்கிறேரம்!