சந்தா விவரம்

தனிப்பிரதி ரூ. 7
ஆண்டுச்சந்தா ரூ. 75
இரண்டாண்டுச் சந்தா ரூ. 140
மூன்றாண்டுச் சந்தா ரூ. 200
ஆயுட்சந்தா (10 ஆண்டுகள்) ரூ. 700
வெளிநாட்டு ஆண்டுச் சந்தா 20 டாலர்கள்

No comments:

Post a Comment